dilluns, 7 de novembre de 2011

DIMECRES 9 ASSEMBLEA GENERAL

Convocatòria d’Assemblea

La Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del C. P. Censal us convoca a la primera Assemblea del curs:
Dia: DIMECRES 9 de novembre de 2011
Hora: 17:15 hores
Lloc: Menjador de l’Escola

ORDRE DEL DIA:
1.    Informació del menjador
2.    Lectura i aprovació, si escau de les actes d’assemblees anteriors.
3.    Presentació de la nova Junta.
4.    Lectura i aprovació de la programació anual del curs 2011-2012.
5.    Aprovació si escau del balanç del curs 2010-2011 i del pressupost del curs 2011-2012.
6.    Preus: activitats extraescolars, quota AMPA, finançament de festes.
7.    Eleccions Consell Escolar
8.    Precs i preguntes.
En aquesta assemblea s’informarà del resultat del Pla de Menjador.
El dia 11 de novembre finalitza el termini de presentació de candidatures a les Eleccions del Consell Escolar i hi ha tres places a cobrir del sector pares i mares. Per la qual cosa seria recomanable que d’aquesta assemblea sortiren prou candidats. Ara més que mai podem veure com és d’important la representació de les famílies al Consell